Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Canfyddwch ddoniau gorau diwydiant gyda’n cynllun am ddim i recriwtio graddedigion.

Fe gewch fynediad am ddim at ein cyfres o sgiliau arbenigol ar gyfer recriwtio graddedigion dawnus a all ateb y galw am ddadansoddwyr, gwyddonwyr data, ac unigolion a chanddynt gefndir mewn busnes, Technoleg Gwybodaeth, mathemateg, ac economeg.

Helpu cwmnïau i recriwtio yn y sector technoleg.

Bydd llawer o farchnadoedd a diwydiannau’n wynebu newid oherwydd y tarfu, ac mae’n debygol y bydd arnynt angen technolegau newydd er mwyn ymateb.  Mae sefydliadau’n gorfod bod yn hyblyg ac yn gorfod gwneud penderfyniadau cyflym iawn gan fod cwsmeriaid yn chwilio am ddatrysiadau newydd ac yn dymuno cael hyblygrwydd.  Mae yna ragrybudd eisoes wedi bod am y cynnydd a ragwelir mewn twyll, ymosodiadau seiber blaenachubol, ledled pob sector a diwydiant.  Efallai y bydd ar gwmnïau eu hunain eisiau buddsoddi yn y sgiliau hyn i alluogi’u hunain i fod yn gadarnach yn yr amgylchedd ansicr hwn.  Yn yr un modd, efallai bod llawer o fusnesau bach a chanolig sy’n gweithio yn y maes hwn yn wynebu galw ychwanegol oddi wrth fusnesau sydd yn eu canfod eu hunain yn ansicr ynglŷn â sut i ymdrin â’r risgiau hyn.

A ydych wedi wynebu galw ychwanegol oddi wrth gleientiaid sydd angen datrysiadau technolegol ar unwaith ac sydd eisiau hyblygrwydd?  A oes arnoch angen adnoddau ychwanegol i greu technolegau newydd ac i ddarparu ar gyfer eich marchnad darged?  Gallwn ddarparu graddedigion hynod fedrus yn eu dealltwriaeth o dechnoleg ar gyfer rolau: dadansoddwyr, rheolwyr prosiectau, yn ogystal â sgiliau ledled yr ystod lawn o ofynion sefydliadol.

Beth yw’r Cynllun Graddedigion?

Nod Cynllun Graddedigion Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yw cynyddu cynhyrchiant, arloesedd a thwf economaidd drwy gysylltu graddedigion dawnus â busnesau uchelgeisiol yn y deg awdurdod lleol o fewn Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Mae’r Cynllun Graddedigion yn cynnig y gwasanaethau AM DDIM canlynol i fusnesau:

  • Gallwn baru’ch rôl yn uniongyrchol â doniau graddedigion tra medrus yn y rhanbarth.
  • Gallwn weithredu trosiant cyflym i ymateb i’ch anghenion (rhwng 2-4 wythnos).
  • Gallwn gynnal yr holl broses recriwtio o bell: hysbysebu, trefnu rhestr fer, asesu a chyfweld*.
  • Gofynnir i ymgeiswyr ddarparu CV fel rhan o broses sydd wedi’i symleiddio.
  • Rydym wedi gweithio â busnesau ledled y rhanbarth i ddarparu rolau mewn peirianneg, labordai, marchnata, Adnoddau Dynol, cyllid, Technoleg Gwybodaeth a datblygu busnes.  Cyflog cyfartalog o £18k – £25k.
  • Cymhwyster a ariannir yn llawn ar gyfer graddedigion i gynorthwyo ac i gydategu’u datblygiad o sgiliau proffesiynol yn y gweithle.

*cyfweliad i’w gynnal gan y cyflogwr.

4
o brifysgolion lleol mewn partneriaeth: Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Y Brifysgol Agored a Phrifysgol De Cymru.
20
o geisiadau am bob rôl ar gyfartaledd wedi’u derbyn.
87.5%
o Gyflogwyr wedi cynnig neu’n bwriadu cynnig rhagor o gyflogaeth i’w person Graddedig.
100%
o Gyflogwyr fyddai’n argymell Cynllun Graddedigion Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i sefydliadau neu fusnesau eraill.

Pam ein defnyddio ni i lenwi’ch rolau ar gyfer graddedigion?

Hyblygrwydd er mwyn bod yn addas i chi

Mae ein hymagwedd tuag at y broses recriwtio yn hyblyg, yn addasadwy ac mae wedi’i llunio’n hollol bwrpasol ar gyfer anghenion eich busnes. Rydym yn darparu cyngor arbenigol ac yn ystyried pa bryd yr hoffech recriwtio, pa fath o berson graddedig rydych yn chwilio amdano/amdani, hyd y rôl, sut yr hoffech lunio’r broses asesu a’ch rhan chithau ynddi.

Addasrwydd diwylliannol

Rydym yn gweithio’n galed i ddeall diwylliant eich busnes a’ch dynameg o ran gweithredu fel ein bod yn gallu sicrhau ein bod yn cynnig ymgeiswyr fydd yn addas yn ddiwylliannol. Mae gan bersonoliaeth a meddylfryd werth sy’n gydradd â sgiliau ac arbenigedd technegol. Gallwn ganfod yr ymgeisydd cywir ichi gyda’r rhinweddau a’r gwerthoedd addas rydych chi’n chwilio amdanynt.

Codi proffil ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd

Rydym yn cynnig cyfleoedd marchnata a chysylltiadau cyhoeddus (tystebau, astudiaethau achos ar y wefan, erthyglau nodwedd ynglŷn â diwydiant ac erthyglau nodwedd graddedigion Prifddinas-Ranbarth Caerdydd) i godi proffil eich busnes ac ymwybyddiaeth ohono o fewn Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Partneriaeth â phartneriaid sy’n awdurdodau lleol a chymorth i fusnesau

Caiff ein cynllun gefnogaeth lawn ein timau Datblygu Economaidd a Rhanbarthol o fewn y 10 awdurdod lleol a sefydliadau allweddol sy’n rhoi cymorth i fusnesau (Busnes Cymru, Siambr Fasnach De Cymru, Ffederasiwn Busnesau Bach, Partneriaeth Sgiliau Prifddinas-Ranbarth Caerdydd), sy’n golygu y gallwn fanteisio hyd yr eithaf ar y cymorth rydym yn ei ddarparu i chi a sicrhau sylw ychwanegol i’ch cyfleoedd.

Partneriaeth ag addysg uwch

Rydym wedi partneru’n swyddogol â’r pedair prifysgol ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd (Prifysgol De Cymru / Prifysgol Metropolitan Caerdydd / Prifysgol Caerdydd / Y Brifysgol Agored yng Nghymru) sy’n cefnogi ac yn hyrwyddo’r cynllun ac sy’n rhoi mynediad dihafal inni at eu graddedigion o ansawdd uchel.

Byddwch yn derbyn mentora busnes arbenigol

Nid dim ond ar gyfer graddedigion y mae datblygiad personol a phroffesiynol. Rydym yn gweithio â Global Welsh i baru busnesau sy’n tyfu ac sydd â dyheadau â mentoriaid profiadol ledled y byd sydd eisiau darparu’u harbenigedd a’u cynghorion i helpu busnesau i dyfu/lwyddo. Byddwn yn rhoi’r cyfleuster “MyMentor” hwn ar gael AM DDIM am 12 mis i bob busnes sy’n penodi person graddedig.

Gyda phwy rydym yn gweithio

Rydym yn gweithio ag amrywiaeth o fusnesau a sectorau ledled y rhanbarth, yn gyfan gwbl o ficro fusnesau bach a chanolig i gwmnïau rhyngwladol mawrion.

Tystebau

Cofrestrwch eich diddordeb

Cysylltwch, os gwelwch yn dda, â laura.carter@cardiff.gov.uk / geraldine.osullivan@cardiff.gov.uk neu cwblhewch y ffurflen isod: