Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Cyngor ynghylch Ffurflenni Cais

Mae’n hollbwysig eich bod yn trin a thrafod pob galluedd a nodir yn y disgrifiad swydd. Rhaid gwneud hyn yn adran ‘Gwybodaeth Ategol’ y Ffurflen Gais a dylech ymdrin â’r holl feini prawf Hanfodol a Dymunol.  Dylech ddefnyddio enghreifftiau penodol, ar sail profiad gwaith, cyflogaeth, gweithgareddau allgyrsiol ac unrhyw brofiadau eraill y tybiwch eu bod yn berthnasol.

Bydd ymdrin â phob un o’r Meini Prawf Hanfodol a Dymunol yn golygu y bydd yn fwy tebygol y bydd eich cais yn llwyddiannus ac yn cael ei rhoi ar restr fer ar gyfer canolfan asesu neu gyfweliad.

Mae techneg STAR yn dechneg syml sy’n eich helpu llunio eich atebion:

Beth yw S.T.A.R.?

Mae STAR yn cynrychioli Sefyllfa, Tasg, Camau Gweithredu Angenrheidiol a Canlyniadau Rhagorol ac mae’n helpu i roi strwythur i’ch ateb:

Sefyllfa

  • Rhowch gefndir cryno yr enghraifft neu’r sefyllfa roeddech chi ynddi.

Tasg

  • Esboniwch natur y dasg/problem/gweithgaredd roeddech chi ynghlwm wrthi neu wrtho.

Camau Gweithredu Angenrheidiol

  • Esboniwch yr hyn a wnaethoch chi i wneud gwahaniaeth, gan nodi’r sgiliau a ddefnyddioch.

Canlyniadau Rhagorol

  • Disgrifiwch ganlyniadau eich gweithredoedd – rhai cadarnhaol gobeithio, a’r hyn a ddysgoch o’r profiad.

Enghraifft – Sgiliau Cyfathrebu

Os defnyddiwn y dechneg hon gyda ‘Sgiliau Cyfathrebu’, mae’r atebion enghreifftiol canlynol yn dangos yr hyn y byddai’r Swyddogion Datblygu Graddedigion yn ei ddisgwyl wrth greu rhestr fer.

 

I gael rhagor o gyngor a chyfarwyddyd, cysylltwch â Gwasanaeth Gyrfaoedd eich Prifysgol, all rhoi cyfarwyddyd a chyngor i fyfyrwyr a graddedigion.